Schlepptenderdampflok Nicki & Frank S 21621 22261 24266